Vakıf Yasası

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU

Kanun Numarası  : 3388
Kabul Tarih : 17/6/1987
Yayımlandığı R. Gazete : 25/6/1987   Sayı : 19498
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5   Cilt : 26

 

Madde 1–Bu Kanunun amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasını sağlamaktır.

Madde 2 –Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulur.

Vakfın kurucuları; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanıdır.

Vakfın senedi, Milli Savunma Bakanı tarafından Türk Kanunu Medenisindeki hükümlere göre tescil ettirilir.

Bu amaçla başka bir vakıf kurulamaz.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/64 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/59 md.) Vakfa başlangıçta özgülenen mal ve haklar ile Vakfın sonradan iktisap ettiği mal ve haklar, Vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanlarla değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir.

Madde 2/A- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/65 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/60 md.)

(Değişik:24/10/2018-7149/1 md.) Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur.

Mütevelli Heyetin toplanma zamanı, karar nisabı ve görev ve yetkileri Vakıf senedi ile düzenlenir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen en az üç, en fazla yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları Vakıf senedi ile düzenlenir.

Madde 3 –Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden,

Muaftır.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır.

Madde 4 –Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisi ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1–Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hakları, alacak ve borçları; herhangi bir karara gerek kalmaksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına intikal eder. Devir, teslim ve terkin işlemleri sözü edilen süre zarfında vakıfların yönetim kurulunca yerine getirilir.

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapılmaması halinde, sürenin hitamında, devir, teslim ve terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci fıkradaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmi şahsiyeti sona erer.

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün nezaretinde yapılır. Devir işlemleri ve bu işlem nedeniyle düzenlenecek kağıtlar ile bu devirden doğan kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Geçici Madde 2 –Bu Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle hükmi şahsiyetleri son bulan vakıflarda ücret karşılığı görevli bulunan personelden, yeni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği personel ihtiyacı dışında kalanların, her türlü özlük hakları verilerek Vakıfla ilişkileri kesilir.

Geçici Madde 3-(Ek: 20/11/2017-KHK-696/66 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/61 md.)

Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak 2/A maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesi hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4- (Ek:24/10/2018-7149/2 md.)

Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak bu maddeyi ihdas eden Kanunla 2/A maddesinde yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 4721 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesinin değiştirilen hükümleri uygulanır.

Madde 5 –Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

3388 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

3388 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 KHK/696

 2, 2/A, Geçici Madde 3

 

24/12/2017

 

 

 7079

 

 2, 2/A, Geçici Madde 3

 08/03/2018

 

                         7149

 

                2/A, Geçici Madde 4               02/11/2018