Vakıf Senedi

KURULUŞ

MADDE 1 -17.6.1987 tarihli ve 3388 sayılı Kanuna göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur.

Vakfın Merkezi

MADDE 2 - Vakfın merkezi ANKARA’dadır. İkametgâhı Paris Caddesi Yazanlar Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya-Ankara’dadır. Mütevelli Heyeti kararı ile ikametgâh ANKARA içinde değiştirilebilir.

Vakfın Amacı

MADDE 3 - Milli Harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

Amacın Gerçekleşmesi

MADDE 4 - Vakfın amacına ulaşması için:

İlgili mevzuata uygun olarak gayrimenkulleri alıp satabilir. Menkul malları, mal varlıklarını vasiyet, hibe, ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma yoluyla temellük edebilir, kiralıyabilir. Temellük ettiklerini satabilir, kiralıyabilir. Vakfın mal varlığına dâhil bir veya birden fazla taşınmazı veya bunların gelirlerini yatırımlarda kullanabilir. Temellük ettiği taşınır ve taşınmazların gelirlerini, sahibi olduğu paraları her türlü hukuki yollarla tasarruf edebilir. İşletmeler kurup işletebilir, mevcut olanlara iştirak edebilir. Yerli veya yabancı veya karma bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hisse temsil eden evrakını, gelir kuponlarını alıp satabilir. Vakıf gayesine uygun her türlü bağışları ve mal vasiyetlerini kabul edebilir.

Vakfın gayesine benzer olan Vakıf kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Onlarla kısa veya uzun vadeli anlaşmalar yapabilir.

Sağladığı gelir veya varlıklarla tamamladığı tesisleri ve teşkilleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin işletme mülkiyetine tevdi edebilir.

Taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

Vakıf gayesine ulaşmak için lüzumlu olan ve ilgili mevzuat tarafından yasaklanmamış bilcümle işlemleri, sözleşmeleri veya teşebbüsleri yapabilir, kararlar alabilir.

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla; bayilik, temsilcilik, acentalık (Sigorta dâhil) faaliyetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

Ayrıca Vakıf amaçlarına yönelik olarak uluslararası ve yurt içi fuar – sergi – sempozyum - kongre ve demostrasyon faaliyetlerinde bulunabilir.

Vakfın Mal Varlığı

MADDE 5 - Vakfın mal varlığı 17.6.1987 tarihli ve 3388 sayılı Kanunla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hakları, alacak ve borçları, Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar, Vakfın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile Vakfa tahsis edilen 1 Milyon TL’ dan oluşur.

Vakfın Gelir ve Giderleri

MADDE 6 - Vakfın gelirleri; mal varlığından ve faaliyetlerinden elde edilecek her türlü gelirler ile gayeye uygun bağış, mal vasiyeti ve yardımlar, nakdi, ayni, menkul ve gayrimenkul olmak üzere iktisadi değeri olan hak ve teberrulardır.

Vakfın giderleri yıllık bütçelere göre yapılır. Vakıf yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirinin % 20’sini Yönetim ve İdame masrafları ile ihtiyatlara ve mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan % 80’ini ise, Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Vakfın hesap ve bütçe yılı takvim yılıdır.

Vakfın Organları

MADDE 7: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf Başkanı,

b) Mütevelli Heyeti,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Genel Müdürlük.

Vakıf Başkanı

MADDE 8: Vakfın ve Mütevelli Heyetinin Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Vakıf Başkan tarafından temsil olunur. Vakfın tescili Medeni Kanun Hükümlerine göre Vakıf Başkanı tarafından sağlanır.

Başkan bu yetkilerini Yönetim Kurulu Başkanına devredebilir.

Mütevelli Heyeti

MADDE 9: Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

MADDE 10: Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerini seçmek, görev, yetki ve sorumluluklarını, görev sürelerini belirlemek, gerektiğinde görevden almak ve bunlara ödenecek huzur hakkını tespit etmek,

b) Vakıf Genel Müdürünü atamak, Vakıf Yönetim Kurulunu ve Genel Müdürlüğünü denetleyecek denetçi veya denetçileri belirlemek,

c) Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu ve yıllık programlar ile bütçeyi görüşüp incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

ç) Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklikler yapmak,

d) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin işleyişini yönetmelikle düzenlemek,

e) Vakfın en son bilanço dönemindeki yıllık gelirinin 1/3’ünü aşan tutarda; taşınmaz mal satın alınmasına, yeni yatırım yapılmasına, yeni şirket kurulmasına, kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına, hisse sahibi olunan şirketlere nakit sermaye artırımı yapılmasına, Vakfın sahip olduğu başlangıçta özgülenen ve sonradan edinilen tüm taşınır, taşınmaz malların, hakların ve hisse senetlerinin, satılmasına veya daha yararlı olanla değiştirilmesine karar vermek,

f) Yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasına karar vermek,

g) Vakfın gayesine uygun, Vakfa fayda sağlayacak, her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunmak, Vakfın genel politikalarını belirlemek.

Mütevelli Heyetinin Toplantı ve Karar Nisabı

MADDE 11: Mütevelli Heyeti, Vakıf Başkanının başkanlığında en az yılda bir defa çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yetki Devri

MADDE 12: Mütevelli Heyeti, görev maddesinde belirtilen görevlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi sınırlarını belirlemek suretiyle bu görevlerinin bir kısmını Yönetim Kuruluna devredebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 13: Yönetim kurulu, vakfın icra organıdır.

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçilecek biri başkan olmak üzere en az üç en fazla yedi üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14: Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak üzere; gayeye uygun bağış, mal vasiyeti ve teberruları kabul etmek, vakfın sahip olduğu taşınır ve taşınmazları kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işlettirmek,

b) Vakfın Stratejik Planını hazırlamak,

c) Vakfın Bütçe, Mali Tablolar ve Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

ç) Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaçlarının giderilmesi için Kuruluş Kanunu kapsamında ve imkanlar dâhilinde gerekli desteği sağlamak,

d) Vakfın en son bilanço dönemindeki yıllık gelirinin 1/3’üne kadar tutarda; taşınır ve taşınmaz mal satın alınmasına, yeni yatırım yapılmasına, yeni şirket kurulmasına, kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına, hisse sahibi olunan şirketlere nakit sermaye artırımı yapılmasına, Vakfın sahip olduğu başlangıçta özgülenen ve sonradan edinilen tüm taşınır, taşınmaz malların, hakların ve hisse senetlerinin satılmasına veya daha yararlı olanla değiştirilmesine karar vermek,

e) Vakıf bağlı ortaklıklarında ve iştiraklerinde, Vakıf adına görev alacak yönetim kurulu üyelerini belirleyerek Mütevelli Heyeti Başkanının onayına sunmak,

f) Vakıf bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin genel kurullarına Vakıf adına katılım sağlayacak kişileri belirlemek,

g) Vakfı temsil ve ilzama yetkili diğer kişileri belirlemek, bunların temsil ve ilzam şekilleri ile harcama limitlerini gösteren imza sirkülerini çıkarmak,

ğ) Vakfın gayesinin gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde, geçici veya sürekli bilimsel ve teknik komiteler veya çalışma grupları kurmak, araştırmalar yaptırmak,

h) Genel Müdür Yardımcıları, Grup Başkanları, Bölge Temsilcileri, Direktörler, Şube Müdürleri ve Hukuk Müşavirlerinin atamasını yapmak,

ı) Vakıf personel ihtiyacı ve kadrosunu tespit ve tayin etmek, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek, gerektiğinde mevzuat hükümlerine göre görevlerine son vermek,

i) Vakfı, taraf olduğu davalarda ve takiplerde sulh, ibra, tahkim, arabulucu nezdinde uzlaşmaya, ahzu kabza ve feragate yetkili olarak temsil etmek ve bunun için vekil tayin etmek,

j) Gerek ilgili kanunlar, gerekse işbu Vakıf Senedi ile açıkça yasaklanmamış bulunan bütün muameleleri yapmak,

k) Mütevelli Heyeti tarafından yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun olarak Genel Müdürlüğün çalışma esaslarını belirlemek üzere yönergeler hazırlamak, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak yönergeleri uygulamaya koymak.

l) İhtiyaç halinde görev ve yetkilerini sınırlarını belirleyerek Genel Müdüre devretmek,

m) Mütevelli Heyeti tarafından verilecek özel yetki ve görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Nisabı

MADDE 15 – Yönetim Kurulu gerektiğinde ve en az 2 ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamaz.

Genel Müdürlük

MADDE 16: Genel Müdürlük Vakfın yürütme organı olup, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması ile Vakıf çalışmalarının amaca uygun bir şekilde sürdürülmesinden sorumludur.

Vakıf Genel Müdürünün Atanması, Görev ve Yetkileri

MADDE 17: Genel Müdür Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür gerektiğinde atandığı usulle Mütevelli Heyeti tarafından görevinden alınabilir.

Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları bu Senet hükümleri doğrultusunda Mütevelli Heyeti tarafından yürürlüğe konulacak Yönetmelik ile belirlenir.”

Vakfın Teftişi

MADDE 18: Vakıf, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftişine tabidir.

Vakıf Genel Müdürlüğünün Denetimi

MADDE 19: Mütevelli Heyeti her yıl Ocak ayında yapacağı ilk toplantıda seçeceği denetçi/denetçiler vasıtasıyla Vakıf Genel Müdürlüğünü yılda bir defa olmak üzere denetlettirir. Ayrıca lüzum görüldüğü hallerde de denetleme yaptırabilir.

Vakfın Tutacağı Defterler

MADDE 20: Vakıf, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar.

Vakfın Sona Ermesi

MADDE 21: Vakfın amacının gerçekleşmesi imkânsız hale geldiğinde Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre Savunma Sanayii Başkanlığına intikal eder.

Geçici Madde 1 - Vakıf; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarından intikal eden borç ve taahhütleri anılan Vakıflarca yapılan anlaşmalara uygun olarak yerine getirir.