KVKK

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (TSKGV)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI (“TSKGV” veya “Vakıf”) tarafından, KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: Toplanan kişisel verileriniz,

Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Vakıf tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Vakıf senedinde belirtilen amaç doğrultusunda yatırım, tanıtım ve diğer amaca yönelik yürütülen faaliyetler için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı işlemlerin yürütülmesi,

Vakıf İç Mevzuatı kapsamında bağış bilgilerinin kaydedilmesi, bağışçıların irtibat bilgilerinin tutulması, istatistiklerinin tutulması,

Milli ve Dini Bayramlar ile özel gün ve haftalar kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin yerine getirilmesi,

Bağışçılara bağış miktarına göre verilen teşekkür mektubu, madalya, plaket ve objelerin hazırlanması ve verilmesi.

Bülten, Broşür, reklam, Kamu spotu ve benzeri yayınların hazırlanması ve dağıtılması,

Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Medyadan istifade edilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi,

Yurt içinde veya uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunulmasına yönelik iş ve işlemler,

Vakıf’ın personel politikaları ve süreçlerinin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Vakıf tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

Vakıf senedinde belirtilen amaç doğrultusunda yatırım, tanıtım ve diğer amaca yönelik yürütülen faaliyetler için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı işlemlerin yürütülmesi,

Vakıf İç Mevzuatı kapsamında bağış bilgilerinin kaydedilmesi, bağışçıların irtibat bilgilerinin tutulması, istatistiklerinin tutulması,

Milli ve Dini Bayramlar ile özel gün ve haftalar kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin yerine getirilmesi,

Bağışçılara bağış miktarına göre verilen teşekkür mektubu, madalya, plaket ve objelerin hazırlanması ve verilmesi.

Bülten, Broşür, reklam, Kamu spotu ve benzeri yayınların hazırlanması ve dağıtılması,

Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Medyadan istifade edilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi,

Yurt içinde veya uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunulmasına yönelik iş ve işlemler,

Vakıf’ın personel politikaları ve süreçlerinin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla mevzuata ve Vakıf politikalarına uygun olacak şekilde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ve kişisel verilerinizin kullanılmamasını talep ettiğinize dair beyanınızı, www.tskgv.org.tr den e-posta aracılığıyla; ya da Vakıf adresine (Paris Caddesi Yazanlar Sokak No:4 Kavaklıdere - ANKARA) dilekçeyle birlikte iletebilirsiniz.

Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

5. TSKGV tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin;

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. TSKGV olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirler alınmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi:

Kişisel veriler; işleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya ilgili kişinin talebi halinde, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yapılır. Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken güvenlik tedbirleri alınmaktadır.